Borsa Terimler Sözlüğü 1B

- Borsa terimler tanımlamaları makalelerimiz kaldığı yerden devam ediyor.
 • Bağımsız Dış Denetim
  Sermaye piyasası ve ortaklıkların kamuya sunulacak ya da Kurulca talep edilecek mali tablolarının, genel olarak kabul edilen muhasebe kavram ilke ve standartlarına uygunluğu ile bilgilerin doğruluğunun ve gerçeği doğru bir şekilde yansıyıp yansımadığının, dış denetçiler tarafından denetim ilke ve kurallarına göre, defter, kayıt ve belgeler üzerinden incelenmesini ve tespit edilen sonuçların rapora bağlanmasıdır.
 • Bakiyeyi Yüklenim
  Sermaye piyasası araçlarının, aracı kuruluş aracılığı ile halka arz yoluyla satışta, satılamayan kısmın tamamının, bedeli satış süresi sonunda tam ve nakit ödenerek satın alınacağının satışı yapana karşı üstlenmesini temsil eder.
 • Bağlı Ortaklık
  Bir işletmenin direkt ya da dolaylı şekilde en az %50 (yüzde elli) oranında oy hakkına veya en az bu oranda yönetim çoğunluğunu seçme yetkisine sahip olduğu iştiraklerdir.
 • Banka Bonoları
  Kalkınma ve Yatırım Bankalarının borçlu olarak düzenlenip kurul tarafından kayda alınmasını müteakip satışa çıktığı emir veya hamiline yazılı bir sermaye piyasası aracıdır. Bu bonoların vadesi en az 60 gün, en fazla 720 gün olmak üzere satış sırasında belirlenerek tanzim anında bono üzerine yazılır.

Yazar: Emrah Kutlu